Foreningens vedtægter

Kirkeskibsforeningen JUSTITIA

Sct. Hans Kirke, Stege Sogn1.0 Foreningens navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er ”Kirkeskibsforeningen JUSTITIA” med tilknytning til Sct. Hans Kirke i Stege Sogn.


2.   Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er at bibeholde de gamle traditioner med hensyn til restaurering og vedligeholdelse af

skibet ”Justitia” i Stege Kirke – samt hvert 10. år efter restaureringen føre skibet gennem byen, og slutte med en festlighed.


3.   Foreningens medlemmer

3.1 Enhver der har sympati for foreningens formål kan optages som medlem af foreningen.

3.2 Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler for det og to tredjedele af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende generalforsamling.

3.3 Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler og formålsbestemmelse.

3.4 Ved Justitiafesten skal traditioner og ritualer respekteres i videst muligt omfang.

3.5 Medlemmer af foreningen og inviterede gæster kan deltage i Justitiafesten.

3.6 Bestyrelsen kan indstille til en generalforsamling at et medlem ekskluderes. Eksklusion kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning.

3.7 Udmeldelse kan gennemføres i forbindelse med et årsskifte – ved skriftlig meddelelse til kassereren, med mindst tre måneders varsel.

3.8 Medlemmer som efter en kontingent opkrævning erindres om at betale forfaldet kontingent

– og undlader at gøre dette inden 3 måneder efter påmindelsen - betragtes som udmeldt af foreningen.


4.Kontingent

4.1.Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

4.2.Der betales kontingent én gang årligt inden udgangen af februar måned

4.3.For at opnå tilskud til deltagelsen skal medlemmerne have betalt mindst 5 års uafbrudt kontingent forud for den Justitia fest, som den pågældende ønsker at deltage i.

4.4.De 5 års kontingent kan betales på én gang.


5.Bestyrelsen

5.1.Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningen.

5.2.Bestyrelsens medlemmer vælges på generalformsamlingen for 5 år ad gangen. Genvalg er muligt.

5.3.Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

5.4.Det påhviler bestyrelsen at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

5.5.Suppleanten inviteres til at deltage i bestyrelsens møder.

5.6.Der inviteres desuden en kontaktperson fra menighedsrådet til at deltage i bestyrelsesmøderne.

5.7.Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

5.8.Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som sammensættes efter behov.


6.Generalforsamling

6.1.Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2.Der afholdes ordinær generalforsamling hvert 5. år.

6.3.Generalforsamling skal afholdes året efter en Justitiadag (altså årstal på ’9’) og 4 år før en Justitiadag (årstal på ’4’)

6.4.Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 20 dages varsel, ved henvendelse direkte til foreningens medlemmer – samt annoncering i et velegnet – lokalt forankret - medie.

6.5.Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke er medlem af bestyrelsen.

6.6.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

6.7. Foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

6.8.Stemmeret har de medlemmer som ikke er i kontingentrestance, og som har alder svarende til gældende valgretsalder.

6.9.Bestyrelsen kan beslutte at invitere gæster til at overvære generalforsamlingen.

6.10.Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og hvert fremmødt stemmeberettiget medlem har en stemme.

6.11.På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed ligesom kassereren aflægger beretning for foreningens ajourførte økonomiske situation og prognose for fremtiden.

6.12.Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal sende forslaget, således at det er formanden i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.

6.13.Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom.

6.14.Medmindre andet er anført afgøres alle valg ved almindeligt flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.

6.15.Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer og 1 suppleant, samt 2 revisorer.

6.16.Generalforsamlingen fastsætter kontingent for de følgende 5 år.

6.17.Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer – eller 15 % af medlemmer ønsker det.

6.18.Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse.

6.19.Bestyrelsen skal i givet fald berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

6.20.Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes og afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger

6.21.Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen.


7.Regnskab og formue

7.1.Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.

7.2.Det påhviler kassereren at føre en fortegnelse over foreningens medlemmer samt at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.

7.3.Før den ordinære generalforsamling skal de valgte revisorer have revideret regnskabet.

7.4.Foreningens formue skal anbringes efter retningslinjer fra bestyrelsen., hvis formuen væsentligt overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelsen af løbende udgifter


8.Tegning og hæftelse

8.1.Foreningen forpligtes af formanden og kasserer.

I sager af væsentlig betydning – dispositioner over 30 % af foreningens aktiver kan foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

8.2.Skulle restaurering og de dermed forbundne festligheder overstige kassebeholdningen, er medlemmerne forpligtede til at tilsvare det manglende beløb, hvilket er lige for alle medlemmer.


9.Stridigheder

9.1.Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

9.2.Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved at blive forelagt på en generalforsamling.


10.Vedtægtsændringer

10.1.Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.


11. Opløsning

11.1.Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

11.2.Ved foreningens opløsning beslutter den opløsende generalforsamling hvordan en eventuel formue bedst anvendes i overensstemmelse med foreningens formål